کولر آبی

تعداد قابل توجهی کولر گازی با راندمان بسیار ضعیف وجود دارد

برندهای غیر استاندارد کولر آبی مشخص شدند