کولر گازی

تعداد قابل توجهی کولر گازی با راندمان بسیار ضعیف وجود دارد