کولر گازی

قبض برق ۲ میلیون تومانی در صورت استفاده از کولر گازی

قبض سنگین برق در پی استفاده از کولر گازی در مناطق معتدل

مصرف برق کولرهای گازی ٦ تا ١٠ برابر کولرهای آبی

تبلیغ کولرهای گازی ممنوع شد

تعداد قابل توجهی کولر گازی با راندمان بسیار ضعیف وجود دارد